مسجد شهید بهشتی ره
سید مهدی حسینی
photo_1_2023-01-07_05-34-39
سید مهدی حسینی - ایام فاطمیه