مسجد شهید بهشتی ره

مراسم قرائت دعای ندبه

پخش زنده سخنرانی استاد امینی خواه

مراسم قرائت دعای ندبه

پخش زنده سخنرانی استاد امینی خواه