مسجد شهید بهشتی ره

مراسم دعای ندبه ۱۳۹۵

فایل های صوتی و تصویری مربوط به این مراسم را در این صفحه می توانید مشاهده نمائید.

تصاویر و فیلم های مربوط به این مراسم :

۲۰۱۷۰۲۱۰ ۱۸۵۲۱۴ ۲۰۱۷۰۲۱۰ ۱۸۵۲۳۲ ۲۰۱۷۰۲۱۰ ۱۸۵۲۴۴ ۲۰۱۷۰۲۰۹ ۱۹۱۴۴۱ ۲۰۱۷۰۲۱۰ ۱۸۴۹۴۵ ۲۰۱۷۰۲۱۰ ۱۸۵۰۰۶ ۲۰۱۷۰۲۱۰ ۱۸۵۰۵۰ ۲۰۱۷۰۲۱۰ ۱۸۵۱۳۴ ۲۰۱۷۰۲۱۰ ۱۸۵۱۴۵ ۲۰۱۷۰۲۱۰ ۱۸۵۱۵۶

فایل های صوتی مربوط به این مراسم :