مسجد شهید بهشتی ره

گزارش تصویری و صوتی مراسم ماه مبارک رمضان